WROCŁAW OD KUCHNI

Kulinarna mapa miasta

6U9C6691-2

Początek listo­pada roz­piesz­czał nas piękną pogodą, ale czwart­kowe popo­łu­dnie było już pochmurne i tro­chę przy­gnę­bia­jące. Żeby popra­wić sobie nastrój i roz­grzać zzięb­nięte koń­czyny posta­no­wi­ły­śmy razem z Panią Łasu­chową pójść na kawę, ale puste brzu­chy doma­gały się cze­goś kon­kret­niej­szego niż cros­sa­int. Jako Samozwańcza Specialistka od Kuchni Dalekiego Wschodu nie mogłam zapro­po­no­wać nic innego, jak taj­ską restau­ra­cję o sym­pa­tycz­nej nazwie PhaThaThai.

PhaThaThai mie­ści się na ul. Więziennej, w miej­scu, gdzie jesz­cze nie­dawno można było zjeść bel­gij­skie frytki. Restauracja to w zasa­dzie okre­śle­nie nieco na wyrost. Knajpka jest malutka, prze­zna­czona raczej na szyb­kie posiłki niż na dłuż­sze delek­to­wa­nie się sma­kiem. A szkoda, bo jest czym się delek­to­wać! Czytaj dalej

6U9C6668-2

Pod koniec paź­dzier­nika w kilku naj­więk­szych mia­stach w Polsce odbywa się święto wszyst­kich Smakoszy – Restaurant Week. Zasady są pro­ste – restau­ra­cje bio­rące udział w akcji przy­go­to­wują spe­cjalne, popi­sowe zestawy skła­da­jące się z przy­stawki, dania głów­nego oraz deseru. Cena dla zestawu jest taka sama w każ­dej restau­ra­cji, czyli 39 PLN. Ekipa Wrocławia od kuchni nie mogła takiego wyda­rze­nia prze­ga­pić, zatem po krót­kich kon­sul­ta­cjach zde­cy­do­wa­li­śmy się odwie­dzić restau­ra­cję Alyki w Sky Tower. Zarezerwowaliśmy sto­lik na czwart­kowy wie­czór (rezer­wa­cja jest wyma­gana, aby skosz­to­wać festi­wa­lo­wego menu), wpła­ci­li­śmy „wpi­sowe” 39zł od łebka i (pra­wie) punk­tu­al­nie sta­wi­li­śmy się w restau­ra­cji.
Czytaj dalej

woo1

W sło­neczną paź­dzier­ni­kową sobotę razem z Panią Łasu­chową wybra­ły­śmy się na Wrocławskie Targi Sztuki Użytkowej Kontury w Browarze Mieszczańskim. Spacerując pośród pięk­nych (zawsze) i uży­tecz­nych (cza­sami) przed­mio­tów, popi­ja­jąc kawę Czarny Deszcz cie­szy­ły­śmy się, że w Browarze tyle się dzieje i nie podzie­lił on losów innych indu­strial­nych budyn­ków we Wrocławiu (rzeź­nia, cukrow­nia…), a wręcz prze­ciw­nie – tętni w nim życie.
Dobry design musi zaostrzać ape­tyt, bo szybko zgłod­nia­ły­śmy. Przy Browarze par­ko­wało kilka food­truc­ków, jed­nak my mia­ły­śmy tego dnia inne plany. Jak na samo­zwań­czą spe­cja­listkę od orien­tal­nych sma­ków przy­stało, zapro­po­no­wa­łam pobli­ską taj­ską restau­ra­cję Woo To Go. Miejsce wybra­łam nie­przy­pad­kowo – jakiś czas temu mia­łam oka­zję skosz­to­wać kilku dań z Woo, które zro­biły na mnie nie­złe wra­że­nie. Z nadzieją na kolejne sma­ko­łyki uda­ły­śmy się do restau­ra­cji zlo­ka­li­zo­wa­nej przy ulicy Hubskiej 24b. Czytaj dalej

6U9C4106-2

Sushi jesz­cze nigdy nie gościło na blogu ze względu na brak eks­per­tów w tym tema­cie. W lipcu dołą­czy­łam do ekipy Wrocław od kuchni jako Samozwańcza Specjalistka od Kuchni Dalekiego Wschodu (w skró­cie SSoKDW ;) zatem sezon na sushi, kuch­nię taj­ską i chiń­ską uwa­żam za otwarty. Czytaj dalej

6U9C4054-2

Po dłu­giej prze­rwie wra­camy i chcie­li­by­śmy Was zabrać na Nadodrze, które od pew­nego czasu zauwa­żal­nie roz­kwita na nowo. Pojawia się tam coraz wię­cej cie­ka­wych lokali gastro­no­micz­nych, a sto­sun­kowo niskie czyn­sze pozwa­lają zacho­wać ich wła­ści­cie­lom cał­kiem przy­stępne ceny. Bardzo kibi­cu­jemy wszyst­kim ini­cja­ty­wom w tej czę­ści Wrocławia. Jednym z takich miejsc jest Mango Mama, która wpi­suje się ide­al­nie w ten trend. Mieści się w mało repre­zen­ta­cyj­nej, typo­wej dla Nadodrza kamie­nicy. Po wej­ściu do środka prze­no­simy się do innego świata. Wnętrze utrzy­mane w drew­nie i bieli z licz­nymi kolo­ro­wymi akcen­tani, w tym na jed­nej ze ścian nama­lo­wana jest wielka kolo­rowa mapa Azji. Czytaj dalej

6U9C2286-2

Na MoaBurgera we Wrocławiu cze­ka­li­śmy od 2 lat. Szczerze mówiąc, był on jedną z naszych kra­kow­skich inspi­ra­cji, które przy­czy­niły się do powsta­nia tego bloga. W naszej oce­nie, jak rów­nież wielu naszych zna­jo­mych, ich bur­gery są naj­lep­sze w Polsce.
W ran­kingu Michelina znaj­dują się miej­sca, które otrzy­mują naj­wyż­sze noty i są warte kuli­nar­nych podróży. MoaBurger to dla nas wła­śnie takie miej­sce. Bywały takie dni, w któ­rych zda­rzało nam się spę­dzić pół dnia w podróży do Krakowa, tylko po to, aby zjeść ich bur­gera i wró­cić zaspo­ko­jo­nym. Czytaj dalej

Patelnia_01

Jakiś czas temu dopa­dła nas rze­czy­wi­stość i leniwe popo­łu­dnia w restau­ra­cjach stały się tylko odle­głym wspo­mnie­niem. Między innymi dla­tego zde­cy­do­wa­li­śmy się na posi­łek w Patelni. Niby to fast food, ale zupeł­nie nie fast foodowy. Serwowane tam jedze­nie na wynos jest na pozio­mie restau­ra­cyj­nym i z pew­no­ścią zado­woli wybredny gust nie­jed­nego sma­ko­sza. Patelnia mie­ści się w małym kio­sku nie­da­leko Kalambura i dopóki dopi­suje nie­naj­gor­sza pogoda, zamó­wione danie można zjeść na miej­scu przy sto­li­kach wysta­wio­nych obok okienka. Czytaj dalej

rock_02

Przyznam, że dotych­czas do wszel­kich zapro­szeń ze strony restau­ra­cji pod­cho­dzi­li­śmy z pewną rezerwą. Udając się do nowych miejsc nie chcie­li­śmy, aby bycie zapro­szo­nym jak­kol­wiek wpły­nąło na nasz osąd kuli­narny. Jednakże tym razem było ina­czej, pro­po­zy­cja padła ze strony marki Moico, która wraz z wro­cław­skimi knaj­pami roz­po­częła akcję mającą na celu pro­mo­wa­nie pró­bo­wa­nia nowych rze­czy. Otrzymaliśmy zapro­sze­nie do zna­nego nam ROCK Burgera na degu­sta­cję Moico Burgera, któ­rego skład trzy­many jest w ści­słej tajem­nicy. Z sym­pa­tii do obu marek nie mogli­śmy odmó­wić sobie tej przy­jem­no­ści. Czytaj dalej

Soczewka_01

Trochę nas mie było na blogu, co nie ozna­cza wcale, że nie odwie­dzamy już wro­cław­skich restau­ra­cji. Ostatnio zawi­ta­li­śmy do nie­dawno otwar­tej na Rynku Soczewki. Pierwsze wra­ża­nie wizu­alne – świetne wnę­trze, jed­nak przy dokład­niej­szym przyj­rze­niu, oka­zało się, że lokal nie jest aż tak dopra­co­wany, na co mogłyby wska­zy­wać ceny dań w menu ;) Soczewka zapew­nia miło­śni­kom bur­ge­rów sze­roki wachlarz pozy­cji – od woło­wych, przez dro­biowe i zupeł­nie bez­mię­sne. Oprócz tego w jed­no­stro­ni­co­wej kar­cie można zna­leźć kilka ste­ków, sałatki i napoje. Jak przy­pusz­czamy, ceny wymu­szonę są ponie­kąd loka­li­za­cją tej restau­ra­cji. Czytaj dalej

Whiskey_02

Restauracja Whiskey in the Jar, która jakiś czas temu poja­wiła się na wro­cław­skim Rynku, przy­ciąga gości kuch­nią ame­ry­kań­ską pełną ste­ków, bur­ge­rów i dań z grilla. Nas też przy­cią­gnęła kilka tygo­dni temu i za pierw­szym razem tak bar­dzo nam posma­ko­wało, że posta­no­wi­li­śmy wró­cić z apa­ra­tem. Lokal jest urzą­dzony w stylu roc­kowo – har­ley­owym i oprócz dań mię­snych, spe­cjal­no­ści lokalu są drinki na bazie Jacka Daniel’sa. Wieczorami zaś lokal roz­brzmiewa muzyką na żywo. Czytaj dalej