Współpraca / Kontakt

 
 
Jesteśmy gru­pą zna­jo­mych kocha­ją­cych dobre i ład­nie poda­ne jedze­nie. Chodzimy po wro­cław­skich restau­ra­cjach, kawiar­niach i innych przy­byt­kach roz­ko­szy dla pod­nie­bie­nia. Smakujemy, chło­nie­my atmos­fe­rę i robi­my zdję­cia, a potem dzie­li­my się ze świa­tem naszy­mi wra­że­nia­mi. Do restau­ra­cji zawsze cho­dzi­my ano­ni­mo­wo, bez wcze­śniej­szych zapo­wie­dzi. Sami pła­ci­my rów­nież za swo­je posił­ki. Nie pisze­my recen­zji sponsorowanych.

Będziemy bar­dzo wdzięcz­ni za skie­ro­wa­nie naszej uwa­gi na przy­jem­ne i ser­wu­ją­ce dobrą kuch­nie loka­le wrocławskie.

Współpraca

Wszystkie tek­sty i zdję­cia są nasze­go autor­stwa, jeśli chcesz je w jaki­kol­wiek spo­sób wyko­rzy­stać naj­pierw zapytaj.
Jeżeli jesteś zain­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą z nami bar­dzo chęt­nie udo­stęp­ni­my nasze sta­ty­sty­ki. Jesteśmy otwar­ci na róż­ne pro­po­zy­cje, napisz, a na pew­no się dogadamy.

Kontakt

Jeśli chcesz się z nami skon­tak­to­wać, napisz pod adres kontakt@wroclawodkuchni.pl