di

di_06

Dawno nie byli­śmy na śnia­da­niu na mie­ście, więc kie­dy zna­jo­mi pole­ci­li nam nowo powsta­ły lokal Di – Cafe – Deli (czy­li młod­szą sio­strę Dinette) od razu wie­dzie­li­śmy, gdzie skie­ru­je­my nasze kro­ki. Tym bar­dziej, że zna­jo­mi wypo­wia­da­li się w samych super­la­ty­wach o tym miejscu.
Di, podob­nie jak Dinette mie­ści się w Galerii Sky Tower. Urządzone jest w nowo­cze­snym sty­lu, pro­sty wystój zdo­mi­no­wa­ny przez drew­no i jasne bar­wy i wiel­kie okna z wido­kiem na miasto. 

di_01

di_02

di_03

Karta w di jest dość krót­ka, ale peł­na sma­ko­wi­tych rze­czy. Jak pod­kre­śla­ją wła­ści­cie­le, ich dania opie­ra­ją się na natu­ral­nych skład­ni­kach, chleb pie­czo­ny jest na miej­scu, na zakwa­sie, bez kon­ser­wan­tów. Oprócz sta­łe­go menu śnia­da­nio­we­go, w di moż­na tez zjeść lunch, napić się pysz­nej kawy i w spo­ko­ju cele­bro­wać posi­łek. Oprócz zesta­wów śnia­da­nio­wych moż­na zamó­wić koszy­czek chle­ba i zestaw dine­tek czy­li drob­nych przekąsek. 

di_04

Na począ­tek zde­cy­do­wa­li­śmy się na kawę lat­te (11,50 PLN za dużą kawę).

di_05

Pani Łasuchowa wybra­ła z menu śnia­da­nie fran­cu­skie (Croque mada­me) czy­li tosty + besza­mel + szyn­ka + ser + jaj­ko sadzo­ne + miks sałat (12 PLN). Danie wyglą­da­ło obłęd­nie, a sma­ko­wa­ło jesz­cze lepiej.

di_07

Mnie sku­si­ło śnia­da­nie nor­we­skie, czy­li łosoś wędzo­ny + jaj­ka w koszul­ce + poma­rań­cza + burak + pie­czy­wo (19 PLN). Niby nic, ale skom­po­no­wa­ne i poda­ne w taki spo­sób, że czu­łem jak­bym jadł naj­lep­sze śnia­da­nie w życiu. 

di_08

Oprócz zesta­wów śnia­da­nio­wych zamó­wi­li­śmy duży koszy­czek pie­czy­wa (9 PLN), dodat­ko­we masło (1 PLN) i zestaw pię­ciu dine­tek (18 PLN). Z dine­tek wybra­li­śmy hum­mus z suszo­ny­mi pomi­do­ra­mi, hum­mus z chil­li i kumi­nem, wło­skie wędli­ny, sery kozie, kon­fi­tu­re i miód. Wszystko pysz­ne i pierw­szej świe­żo­ści. Pieczywo pach­ną­ce i sma­ko­wi­te szyb­ko znik­nę­ło z koszyczka.

di_09

Za sma­ko­wi­te i sycą­ce śnia­da­nie zapła­ci­li­śmy 82 PLN i to były bar­dzo dobrze wyda­ne pie­nią­dze. Brakowało we Wrocławiu śnia­da­niar­ni, w któ­rej szef kuch­ni wie co poda­je i widać, że kocha dobre jedze­nie. Gorąco pole­ca­my i sta­je­my się wier­ny­mi fana­mi di.

di
Sky Tower / Galeria Handlowa
ul. Powstańców Ślą­skich 95, Wrocław
http://www.facebook.com/di.cafedeli

5 komentarzy