Monsieur Café

05sie
2013

Monsieur Café

⚠ LOKAL ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

Monsieur_07

Lubimy z Panem Łasuchem jeść śnia­da­nia na mie­ście i nie tra­ci­my żad­nej oka­zji, kie­dy zamiast do pra­cy, moż­na iść do kawiar­ni na coś pysz­ne­go. W jeden z cie­płych, piąt­ko­wych poran­ków tra­fi­li­śmy do Monsieur Café z zamia­rem zje­dze­nia lek­kie­go i pożyw­ne­go śnia­da­nia. Zajęliśmy miej­sca w bar­dzo przy­jem­nym ogród­ku na uli­cy Więziennej i zaj­rze­li­śmy do menu. W Monsieur Café jest spo­ry wybór kana­pek, zarów­no na cie­pło, jak i na zim­no, moż­na zamó­wić też bur­ge­ra, czy zestaw lun­cho­wy z zupą lub sałat­ką. My oczy­wi­ście zaczę­li­śmy od kawy.

Monsieur_02

Pan Łasuch zde­cy­do­wał się na Cappuccino (6 PLN), a ja tra­dy­cyj­nie wybra­łam Latte Macchiato (6 PLN). Każda z kaw w Zestawie Monsieur jest tań­sza niż kupo­wa­na osob­no. Do zesta­wu moż­na wybrać pani­ni, kanap­ki, tar­ty, omlet czy cro­is­san­ty. Nasze kawy były napraw­dę dobre i aromatyczne.

Monsieur_03

Monsieur_04

Do zesta­wu obo­je zde­cy­do­wa­li­śmy się na pani­ni. Pan Łasuch wybrał Gorące Panini z szyn­ką wędzo­ną, moz­za­rel­lą, ruko­lą i sosem (11 PLN) i jest to nasz pew­niak w Monsieur, gdyż nie pierw­szy raz go już zamó­wi­li­śmy. Zapiekana w pie­cu pszen­na buł­ka, wyra­zi­sta szyn­ka, świe­ża sała­ta i ser to jest to. Mniam!

Monsieur_05

Ja z kolei zde­cy­do­wa­łam się na Gorące Panini z gor­gon­zo­lą, grusz­ką, ruko­lą, mio­dem i sosem (11 PLN) i byłam chy­ba jesz­cze bar­dziej zado­wo­lo­na niż Pan Łasuch. Gorgonzola z grusz­ką to dla mnie duet ide­al­ny, a poda­ny w chru­pią­cej buł­ce i z mio­dem, to już mistrzo­stwo świata. 

Monsieur_06

Tym razem, z uwa­gi na upał, nasze śnia­da­nie było nie­zbyt obfi­te, choć menu kusi­ło inny­mi ape­tycz­nie brzmią­cy­mi dania­mi. Do Monsieur na pew­no jesz­cze nie raz wró­ci­my, bo zwy­czaj­nie lubi­my to miej­sce i sma­ku­je nam ich kuch­nia. Jedynym zgrzy­tem był zje­dzo­ny tam jakiś czas temu bur­ger, ale w kar­cie Monsieur jest tyle innych przy­sma­ków, że na bur­ge­ry będzie­my cho­dzić w inne miejsca ;)
Do dys­po­zy­cji gości jest kil­ka sto­li­ków wewnątrz loka­lu i kil­ka na uli­cy przy kawiar­ni. Testowaliśmy oba miej­sca w cza­sie naszych wizyt w Monsieur i pole­ca­my każ­de z nich. 

Monsieur_01

Monsieur_08

Tym razem za śnia­da­nie skła­da­ją­ce się z dwóch pysz­nych kana­pek i dwóch kaw zapła­ci­li­śmy 34 PLN. 

Monsieur Café
ul. Więzienna 31, Wrocław
http://www.monsieurcafe.pl/
http://www.facebook.com/CafeMonsieur

Nikt jeszcze nie skomentował, ale możesz być pierwszy.