Moico Burger w ROCK Burgerze

25paź
2014

Moico Burger w ROCK Burgerze

rock_02

Przyznam, że dotych­czas do wszel­kich zapro­szeń ze stro­ny restau­ra­cji pod­cho­dzi­li­śmy z pew­ną rezer­wą. Udając się do nowych miejsc nie chcie­li­śmy, aby bycie zapro­szo­nym jak­kol­wiek wpły­ną­ło na nasz osąd kuli­nar­ny. Jednakże tym razem było ina­czej, pro­po­zy­cja padła ze stro­ny mar­ki Moico, któ­ra wraz z wro­cław­ski­mi knaj­pa­mi roz­po­czę­ła akcję mają­cą na celu pro­mo­wa­nie pró­bo­wa­nia nowych rze­czy. Otrzymaliśmy zapro­sze­nie do zna­ne­go nam ROCK Burgera na degu­sta­cję Moico Burgera, któ­re­go skład trzy­ma­ny jest w ści­słej tajem­ni­cy. Z sym­pa­tii do obu marek nie mogli­śmy odmó­wić sobie tej przyjemności.

Degustacja odby­ła się w samo połu­dnie w zim­ny paź­dzier­ni­ko­wy pią­tek, chy­ba w takim samym stop­niu zim­ny jak tam­ten stycz­nio­wy pod­czas naszej pierw­szej wizy­ty w ROCK Burgerze. Tym razem wie­dzia­łem, że tak jak Pani Łasuchowa, rów­nież sku­szę się na wyra­bia­ny na miej­scu napój imbi­ro­wy (6 PLN). Tak jak poprzed­nim razem był nie­zwy­kle aro­ma­tycz­ny, roz­grze­wa­ją­cy i nie­sa­mo­wi­cie smaczny.

rock_01

Krótko po napo­jach poda­no nam Moico Burgery. Wołowina cudow­na – śred­nio wysma­żo­na, ide­al­nie dopra­wio­na. Bułka rów­nież zasłu­gu­je na pochwa­łę, jest prze­pysz­na. Zaczęliśmy odga­dy­wać jakie skład­ni­ki zna­la­zły się w bur­ge­rach. Nie byli­by­śmy Łasuchami, gdy­by nie uda­ło nam się ich wszyst­kich odgad­nąć. Z ostat­nim mie­li­śmy mały pro­blem, ale osta­tecz­nie roz­gryź­li­śmy wszyst­kie. Jednak nie zdra­dzi­my jego skła­du, aby nie psuć Wam zabawy.

rock_03

rock_04

Moico Burger zde­cy­do­wa­nie tra­fił w nasze gusta sma­ko­we i pole­ca­my go zwłasz­cza z tym nie­zwy­kłym napo­jem imbi­ro­wym. Chcielibyśmy rów­nież poin­for­mo­wać Was, że trwa kon­kurs Moico, w któ­rym moż­na wygrać kame­rę GoPro Hero 3. Szczegóły znaj­dzie­cie na ich fanpage’u na Facebooku.

ROCK Burger
ul. Szewska 27/27A
http://www.facebook.com/burgerynaskale

Moico
http://www.facebook.com/EnjoyMoico

4 komentarze