Happy Little Truck

21maj
2014

Happy Little Truck

hlt_01

Moda na food truc­ki dotar­ła do Polski już jakiś czas temu. Wielokrotnie sto­ło­wa­li­śmy się w mobil­nych kuch­niach w Trójmieście, jed­nak we Wrocławiu był to nasz debiut. Nic w tym dziw­ne­go, bo Wrocław nie jest miej­scem przy­chyl­nym food truc­kom. Zupełnie nie­zro­zu­mia­ła jest poli­ty­ka mia­sta, któ­re nie pozwa­la im na par­ko­wa­nie na tere­nach miej­skich. Happy Little Truck od jakie­goś cza­su sta­cjo­nu­je więc na pry­wat­nym tere­nie na Wyspie Słodowej. My tra­fi­li­śmy do nie­go w trak­cie Eko Jarmarku na Szewskiej i na pew­no nie była to nasza ostat­nia wizyta.
Właściciel Happy Little Truck samo­dziel­nie prze­ro­bił pojazd, wsta­wił w nim szy­by i zbu­do­wał piec opa­la­ny węglem. Całość spra­wia bar­dzo mini­ma­li­stycz­ne i napraw­dę świet­ne wra­że­nie, tak jak i menu. Znajdują się w nim tyl­ko trzy rodza­je piz­zy: Bianca (17 PLN), Blu (19 PLN) i Margherita (15 PLN). Obok samo­cho­du wysta­wio­ne są bia­łe sto­li­ki z krzesełkami.
Do picia zamó­wi­li­śmy pysz­ne soki Maciejowy Sad (5 PLN za sztukę). 

hlt_02

Pizza w Happy Little Truck jest wyłącz­nie w wer­sji wege­ta­riań­skiej, na cien­kim cie­ście, cia­sto robio­ne jest na zakwa­sie, bez dodat­ku droż­dży i czuć to w sma­ku. Pan Łasuch zde­cy­do­wał się na piz­zę Blu z sosem pomi­do­ro­wym, moz­za­rel­lą, rok­po­lem i cebu­lą. Pizza była rewe­la­cyj­na, odpo­wied­nio przy­pie­czo­na, skład­ni­ki nie spa­da­ły z cia­sta, któ­re jed­nak było ela­stycz­ne. Gdyby nie cebu­la, za któ­rą nie prze­pa­dam, to uzna­ła­bym ją za lep­sza od tej, któ­rą ja wybrałam.

hlt_03

Ja z kolei zde­cy­do­wa­łam się na piz­zę Bianca z moz­za­rel­lą, ricot­tą, czosn­kiem i oli­wą z oli­wek. Podobnie jak w poprzed­niej cia­sto było rewe­la­cyj­ne, smak cało­ści bar­dzo deli­kat­ny, z wyraź­nie wyczu­wal­nym czosn­kiem. Może nawet zbyt deli­kat­ny, ale i tak jest to jed­na z lep­szych pizz jakie jadłam. 

hlt_04

Po posił­ku zasta­na­wia­li­śmy się jesz­cze nad Margheritą, ale przy okien­ku ufor­mo­wa­ła się kolej­ka i zosta­wi­li­śmy sobię tę przy­jem­ność na następ­ny raz. Łącznie wyda­li­śmy 46 PLN.

Happy Little Truck
Wyspa Słodowa 9, Wrocław (w nie­dzie­le Wrocławski Bazar Smakoszy)
http://www.facebook.com/happylittletruck/

2 komentarze