Amorinio

Amorino_01

Świąteczna atmos­fe­ra i sto­ły peł­ne jedze­nia nie zachę­ca­ły nas do kuli­nar­nych wędró­wek po mie­ście. Jednak jesz­cze przed Świętami wybra­li­śmy się do kawiar­ni Amorinio – ice cre­am & grand cafe, któ­ra mie­ści się w kamie­ni­cy „Pod Złotym Psem” na rogu uli­cy Wita Stwosza i Rynku. Wnętrze loka­lu utrzy­ma­ne jest w kli­ma­cie wło­skich lodziar­ni, jed­nak przy­tul­no­ści loka­lo­wi odbie­ra­ją zim­ne sty­li­zo­wa­ne na mar­mu­ro­we sto­li­ki i prze­syt deko­ra­cji. Mimo to zasie­dli­śmy przy jed­nym z małych sto­li­ków i doko­na­li­śmy zamó­wie­nia.

Amorino_02

Tego wie­czo­ru byli­śmy nie­co zmar­z­nię­ci, więc na począ­tek każ­dy z nas zamó­wił kawę lat­te mac­chia­to (10 PLN), poda­wa­ną z malut­ką bezą. Kawa była cał­kiem w porząd­ku i kie­dy już się roz­grza­li­śmy, prze­szli­śmy do isto­ty wie­czo­ru, czy­li lodów. 

Amorino_03

W kar­cie moż­na zna­leźć wie­le kom­bi­na­cji dese­rów lodo­wych. Pan Pasibrzuch wybrał deser baka­lio­wy (17 PLN) i otrzy­mał bar­dzo smacz­ną kom­bi­na­cję lodów z baka­lia­mi i bita śmietaną.

Amorino_04

Pan Łasuch miał ocho­tę na deser bana­no­wy (17 PLN) i rów­nież nie narze­kał na swój wybór. 

Amorino_05

Ja z kolei zde­cy­do­wa­łam się na deser car­bo­na­ra (21 PLN) i byłam naj­bar­dziej zado­wo­lo­na ze wszyst­kich. Lody wizu­al­nie przy­po­mi­na­ją­ce maka­ron, z baka­lia­mi i sosem, to jest to co lubię.

Amorino_06

Byliśmy bar­dzo zado­wo­le­ni z zamó­wio­nych dese­rów, obsłu­ga też była spraw­na i szyb­ka. W Amorinio oprócz lodów moż­na zamó­wić cia­sta, tar­ty (tak­że wytraw­ne), któ­re podob­no wyra­bia­ne są z tyl­ko natu­ral­nych pro­duk­tów. Dla sma­ko­szy her­ba­ty też znaj­dzie się kil­ka smacz­nych mie­sza­nek. Jedyne, co nam nie do koń­ca pode­szło, to sam kli­mat loka­lu, któ­ry z jed­nej stro­ny zachę­ca do wizyt z dzieć­mi, a z dru­giej rekla­mu­je się jako miej­sce na rand­kę. Obie te funk­cje jak­by się wyklu­cza­ją, tak więc na rand­kę wybie­rze­my miej­sca bar­dziej przy­tul­ne, a do Amorinio wró­ci­my w więk­szym gro­nie. Za trzy dese­ry lodo­we i trzy kawy zapła­ci­li­śmy 85 PLN.

Amorinio
ul. Wita Stwosza 1-2, Wrocław
http://amorinio.pl/
http://www.facebook.com/AmorinioplIceCreamGrandCafe

2 komentarze