Café Rozrusznik

13wrz
2013

Café Rozrusznik

Rozrusznik_01

O Café Rozrusznik jak zwy­kle dowie­dzie­li­śmy się „na mie­ście”, gdyż od jakie­goś cza­su gło­śno jest o tym miej­scu. W mie­ście zala­nym sie­ciów­ka­mi, kawiar­nia, w któ­rej wła­ści­cie­le sami spro­wa­dza­ją i wypa­la­ją kawę to praw­dzi­wy skarb. Postanowiliśmy to spraw­dzić i w pew­ne sierp­nio­we popo­łu­dnie wybra­li­śmy się tam na spa­cer. Od Rynku na uli­cą Cybulskiego, bo tam wła­śnie mie­ści się Rozrusznik, idzie się jakieś 10-15 minut. Ta część mia­sta, mimo nie­wiel­kiej odle­gło­ści od cen­trum, nie jest zbyt tłum­nie odwie­dza­na przez tury­stów. Na miej­sce dotar­li­śmy nie­źle zgrza­ni, więc wybór napo­ju był pro­sty – kawa mro­żo­na. Razem z Panią Łasuchową zde­cy­do­wa­li­śmy się na taką samą kawę (11 PLN). Napój był przy­jem­nie chłod­ny o wyczu­wal­nym sma­ku kawo­wym z dużą ilo­ścią pysz­nej, nie za słod­kiej bitej śmietany. 

Rozrusznik_02

Dodatkowo Pani Łasuchowa sku­si­ła się na cia­sto cze­ko­la­do­we (6 PLN), któ­re było prze­pysz­ne. Bardzo słod­kie, bar­dzo cze­ko­la­do­we, ale zde­cy­do­wa­nie zbyt szyb­ko zni­ka­ją­ce z talerza!

Rozrusznik_03

Znajomy, któ­ry wybrał się z nami do Rozrusznika, zamó­wił czar­ną kawę (7 PLN) – mie­szan­kę boli­wij­sko – etiop­ską i jak stwier­dził – bar­dzo smacz­ną. Później żało­wał, że nie zapy­tał o moż­li­wość zaku­pu kawy w ziar­nach do domu. 

Rozrusznik_04

Jednak nie tyl­ko pysz­na kawa i cia­sta decy­du­ją o tym, że chce się wró­cić do Café Rozrusznik. Przede wszyst­kim nie­zo­bo­wią­zu­ją­ca, przy­jem­na atmos­fe­ra panu­ją­ca w tej kawiar­ni, przy­tul­ny, swoj­ski wystrój i napraw­dę sym­pa­tycz­na obsłu­ga spra­wia­ją, że lokal cie­szy się wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem wro­cła­wian, ale tak­że obco­kra­jow­ców. Nawet w cza­sie naszej nie­zbyt dłu­giej wizy­ty wpa­dło tam kil­ku wło­chów na kawę. Skąd się dowie­dzie­li o nisko­bu­dże­to­wym Rozruszniku, nie wyda­ją­cym pie­nię­dzy na rekla­mę, znaj­du­ją­cym się poza tury­stycz­nym cen­trum mia­sta? Prawdopodobnie został im pole­co­ny przez zna­jo­mych lub tak jak my usły­sze­li o nim „na mieście”.

Rozrusznik_05

Rozrusznik_07

Ceny w Café Rozrusznik są bar­dzo przy­stęp­ne, za trzy kawy i cia­sto zapła­ci­li­śmy 35 PLN. Jeśli macie dość sie­ció­wek i lubi­cie dobrą kawę, to wpa­daj­cie do Rozrusznika, może się tam spotkamy :)

Café Rozrusznik
ul. Cybulskiego 15, Wrocław
http://www.facebook.com/caferozrusznik

3 komentarze