Central Café

20sie
2013

Central Café

Central_01

Nasza wizy­ta w Central Café nie była przy­pad­ko­wa, już od dłuż­sze­go cza­su się tam wybie­ra­li­śmy zachę­ce­ni wie­lo­ma pozy­tyw­ny­mi opi­nia­mi. Kusiły nas przede wszyst­kim zachwa­la­ne baj­gle i podob­no świet­na atmos­fe­ra panu­ją­ca w loka­lu. Kiedy weszli­śmy do Central Café była dość wcze­sna godzi­na i pora­nek musie­li­śmy zacząć od kawy. Pan Łasuch zamó­wił Cappucino (7,50 PLN).

Central_02

Ja z kolei tra­dy­cyj­nie zde­cy­do­wa­łam się na Latte (9 PLN). Obie kawy były bar­dzo smaczne. 

Central_03

Od wej­ścia do loka­lu i rzu­ce­nia okiem na menu nie mia­łam wąt­pli­wo­ści co zamó­wię. Bajgiel z hum­mu­sem, kor­ni­szo­nem i pomi­do­rem (8,50 PLN) wołał do mnie „weź mnie, weź mnie”, no to wzię­łam i abso­lut­nie się nie zawio­dłam. Bajgiel był świe­żut­ki i pysz­ny, hum­mus roz­pły­wał się w ustach, a dodat­ki ide­al­nie kom­po­no­wa­ły się z całą resztą. 

Central_04

Pan Łasuch miał wię­cej wąt­pli­wo­ści niż ja przy wybo­rze dania dla sie­bie, wie­dział jedy­nie, że ma ocho­tę na jaj­ko. Kelner przed­sta­wił mu więc całą (i to nie­ma­łą) ofer­tę jajecz­ną Central Café i wspól­nie wybra­li jaj­ko na mięk­ko z baj­glem i masłem oraz dwie­ma frank­fur­ter­ka­mi (9 PLN). Bajgiel Pana Łasucha oka­zał się tak samo dobry jak i mój, a cena dania ucie­szy­ła nasz portfel ;)

Central_06

Na uko­ro­no­wa­nie śnia­da­nia zamó­wi­li­śmy pan­ca­kes z syro­pem (14 PLN) i tym daniem Central Café nas osta­tecz­nie uwio­dło. Placuszki były ide­al­ne w sma­ku i kon­sy­sten­cji i roz­pły­wa­ły się w ustach. Przyjdziemy po wię­cej, to pewne. 

Central_05

Wystrój Central Café jest taki, jak lubię naj­bar­dziej – suro­wy i oszczęd­ny w kolo­rach, z drew­nia­ny­mi bla­ta­mi i fabrycz­ny­mi lam­pa­mi. Do tego obsłu­ga uśmiech­nię­ta i bar­dzo pomoc­na, zna­ją­ca języ­ki (na naszych oczach jed­na z kel­ne­rek roz­ma­wia­ła po wło­sku z klien­ta­mi). Na zamó­wie­nie nie ocze­ki­wa­li­śmy dłu­go, mimo że w mię­dzy­cza­sie w loka­lu zro­bi­ło się dość tłocz­no. Widać, że to miej­sce żyje i ma swo­ich sta­łych klientów.

Central_07

Central_08

52 PLN wyda­ne na śnia­da­nie w Central Café to była bar­dzo dobra inwe­sty­cja. Na pew­no tam jesz­cze wrócimy.

Central Café
ul. Św. Antoniego 10, Wrocław
http://centralcafe.pl/
http://www.facebook.com/centralcafepolska

1 Comments: