Cocofli

coco_01

Cocofli otwie­ra na naszym blo­gu cykl kawiar­nia­ny. Ten dość mały, ale kli­ma­tycz­ny lokal wybra­li­śmy nie­daw­no na kawę i szyb­ki lunch w środ­ku tygo­dnia i jeste­śmy abso­lut­nie zachwy­ce­ni. To nie był nasz pierw­szy raz w tym miej­scu, bywa­li­śmy tam już wcze­śniej, jed­nak nigdy w środ­ku dnia i raczej sku­pia­li­śmy się na napo­jach. Tym razem tro­chę nam bur­cza­ło w brzu­chach, jed­nak nie na tyle, żeby od razu wybie­rać się gdzieś na obiad, szyb­ka prze­ką­ska wyda­wa­ła się idealna.
Cocofli znaj­du­je się na uli­cy Włodkowica i nie jest to zwy­kła kawiar­nia. Oprócz kawy, wina, ciast i prze­ką­sek, spra­gnie­ni lite­ra­tu­ry mogą zaku­pić tu tak­że książ­ki. Założycielami loka­lu są wła­ści­cie­le Wydawnictwa Format i oprócz pro­pa­go­wa­nia dobre­go jedze­nia i wina, pro­pa­gu­ją też sze­ro­ko poję­tą kul­tu­rę i sztu­kę. W Cocofli odby­wa­ją się kon­cer­ty, roz­ma­ite spo­tka­nia i wyda­rze­nia arty­stycz­ne. Wszystko to budu­je świet­na atmos­fe­rę loka­lu we wnę­trzu nie­prze­sa­dzo­nym i mod­nie urządzonym.

coco_03

Przejdźmy jed­nak do jedze­nia. Karta w Cocofli nie zawie­ra wie­lu pozy­cji, ale jest abso­lut­nie ślicz­na i bez pro­ble­mu zna­leź­li­śmy w niej coś dla siebie. 

coco_05

Polecona nam przez obsłu­gę lat­te na podwój­nym espres­so (10 PLN) była wyśmienita. 

coco_06

Zamówiliśmy też quiche z maśla­nym porem i gor­gon­zo­lą (10 PLN), obłęd­na w sma­ku, roz­pły­wa­ją­cą się w ustach. 

coco_07

Do tego cia­sto cze­ko­la­do­we z suszo­ny­mi śliw­ka­mi i rodzyn­ka­mi (10 PLN), odpo­wied­nio słod­kie i napraw­dę pyszne. 

coco_08

W Cocofli wyda­li­śmy 40 PLN. Spędziliśmy tam bar­dzo miło czas, w tle lecia­ła przy­jem­na fran­cu­ska muzy­ka. Na pew­no nie raz jesz­cze tam wrócimy.

Cocofli
ul. Włodkowica 9, Wrocław
http://www.cocofli.pl/
http://www.facebook.com/Cocofli

4 komentarze