Dwie Małpy

małpy_01

Dwie Małpy to chy­ba naj­mniej­sza kawiar­nia w jakiej byli­śmy, za to wybór kaw ma dość spo­ry. W dłu­gim i wąskim loka­lu moż­na przy­cup­nąć przy mini­sto­licz­kach, napić się kawy, her­ba­ty, zjeść cia­sto i pobiec dalej. Można tez zamó­wić kawę na wynos. Dwie Małpy na dłuż­sze poga­du­chy raczej się nie nada­ją z racji ogra­ni­czo­nej prze­strze­ni. No chy­ba że uda się zając sto­lik i fote­le w witry­nie, gdzie jest tro­chę wię­cej miej­sca. Niestety w cza­sie naszej wizy­ty miej­sce w witry­nie było zaję­te, dla­te­go sie­dli­śmy przy małym sto­li­ku pod ścia­ną. Na zewnątrz wiał prze­ni­kli­wie zim­ny wiatr, dla­te­go potrze­bo­wa­li­śmy cze­goś na roz­grza­nie.

małpy_02

Ja wyjąt­ko­wo nie sku­si­łam się na kawę, bo zoba­czy­łam w menu wypi­sa­nym na ścia­nie, że Dwie Małpy ser­wu­ją gorą­cą cze­ko­la­dę. Nie musia­łam się dłu­go zasta­na­wiać – cze­ko­la­da orient (11,50 PLN) była tym, cze­go pra­gnę­łam. Nie zawio­dłam się na niej. Gęsta, gorą­ca, z aro­ma­tem korzen­nym, dosko­na­le mnie roz­grza­ła i zde­cy­do­wa­nie popra­wi­ła humor. 

małpy_03

Pan Łasuch, po dokład­nym prze­ana­li­zo­wa­niu menu, wybrał dużą kawę mocha z gorą­cym mle­kiem i cze­ko­la­dą, zwień­czo­ną gór­ką z bitej śmie­ta­ny (11 PLN). To tak­że był strzał w dzie­siąt­kę – Małpy robią dosko­na­łą kawę.

małpy_04

Na tym wła­ści­wie powin­ni­śmy skoń­czyć, ale zwy­cię­ży­ło nasze łakom­stwo. Przed nami wylą­do­wa­ły cia­sta – szar­lot­ka roz­pły­wa­ją­ca się w ustach i tar­ta z adwo­ka­tem i wiśnia­mi. Ciasta były tak pysz­ne, że nawet nie spoj­rze­li­śmy na ich cenę ;) Nie były jed­nak prze­sad­nie dro­gie, bo rachu­nek zamknął nam się w zgrab­nej kwo­cie 40 PLN. 

małpy_05

małpy_06

Dwie Małpy znaj­du­ją się w świet­nej loka­li­za­cji, nie­da­le­ko Rynku. Podają pysz­ną kawę i z tego co sły­sze­li­śmy – rów­nie pysz­ne kok­taj­le. Jeśli ktoś lubi małe prze­strze­nie lub po pro­stu jest w wiecz­nym nie­do­cza­sie i bie­rze kawę na wynos, to gorą­co pole­ca­my to miej­sce. Na dłuż­sze posie­dze­nia Dwie Małpy są jed­nak za małe.

Dwie Małpy
ul. Ruska 10, Wrocław
http://www.facebook.com/2malpy

2 komentarze