Road American Restaurant

24paź
2013

Road American Restaurant

Road_01

Road American Restaurant jest restau­ra­cją, któ­ra ser­wu­je tra­dy­cyj­na kuch­nie ame­ry­kań­ską. Przede wszyst­kim moż­na tam zna­leźć całą masę ste­aków i innych dań mię­snych, ale też pro­ste potra­wy opar­te na warzy­wach. Restauracja ta mie­ści się na zero­wym pozio­mie w gale­rii Sky Tower i przy­cią­ga wzrok przede wszyst­kim rewe­la­cyj­nie urzą­dzo­nym wnę­trzem. Za pro­jekt wnętrz, bran­ding oraz iden­ty­fi­ka­cje wizu­al­ną mar­ki odpo­wia­da biu­ro pro­jek­to­we Q2studio. Przez prze­szklo­ne ścia­ny restau­ra­cji moż­na obser­wo­wać ruchli­wą uli­cę tuż przy gale­rii, jed­nak zgiełk mia­sta nie docie­ra do wnę­trza i w spo­ko­ju moż­na cie­szyć się posił­kiem. My wybra­li­śmy się do Road American Restaurant na ame­ry­kań­skie śnia­da­nie, któ­re ser­wo­wa­ne jest tam do godzi­ny 12. 

Road_02

Road_03

Road_04

Do wybo­ru jest 6 zesta­wów śnia­da­nio­wych, w tym jeden na słod­ko. Do każ­de­go zesta­wu poda­wa­na jest kawa lub her­ba­ta (3,90 PLN) z dolew­ką bez ogra­ni­czeń. My zde­cy­do­wa­li­śmy się na kawę. 

Road_05

Road_06

Pan Łasuch wybrał American Road Breakfast (15,50 PLN), w skład któ­re­go wcho­dzą: jajecz­ni­ca z dwóch jajek (for­ma poda­nia jajek do wybo­ru), gril­lo­wa­ne kieł­ba­ski, pla­ster­ki beko­nu, ziem­nia­ki śnia­da­nio­we, sma­żo­ne grzy­by i tost. Po ame­ry­kań­skim śnia­da­niu w Bułce z masłem pod­cho­dzi­li­śmy do tego zesta­wu z lek­kim nie­po­ko­jem, ale bar­dzo pozy­tyw­nie się roz­cza­ro­wa­li­śmy. Zwłaszcza ziem­niacz­ki śnia­da­nio­we nas zachwy­ci­ły, mięk­kie i roz­pły­wa­ją­ce się w ustach, a nie typo­we pla­ster­ki z mro­żon­ki. Całość świet­nie skom­po­no­wa­na sma­ko­wo i wizualnie.

Road_07

Ja z kolei zde­cy­do­wa­łam się na Poranek w Nowym Amsterdamie (12,50 PLN), czy­li jaj­ka w koszul­kach z szyn­ką i sosem holen­der­skim, poda­wa­ne na dwóch grzan­kach. Tym razem rów­nież nie było roz­cza­ro­wa­nia. Jajka dobrze przy­rzą­dzo­ne, sos holen­der­ski w porząd­ku, grzan­ki odpo­wied­nio przypieczone. 

Road_08

Road_09

Nie byli­by­śmy Państwem Łasuchami, gdy­by­śmy nie doło­ży­li do śnia­da­nia cze­goś słod­kie­go, tak więc na sto­le poja­wił się Słodki pora­nek nad Hudson River (13 PLN), czy­li tra­dy­cyj­ne ame­ry­kań­skie pan­ca­kes z syro­pem klo­no­wym i masłem. W sma­ku były bar­dzo dobre, tyl­ko nie­ste­ty zbyt moc­no przy­pie­czo­ne od spodu. 

Road_10

Za obfi­te i bar­dzo smacz­ne śnia­da­nie zapła­ci­li­śmy 48,80 PLN. Rozochoceni pysz­ny­mi sma­ka­mi w naj­bliż­szym cza­sie pla­nu­je­my wró­cić do Road American Restaurant na obiad, tym­cza­sem gorą­co pole­ca­my ich śnia­da­nia, bo warto. 

Road_11

Road American Restaurant
Sky Tower / Galeria Handlowa
ul. Powstańców Śląskich 73-95, Wrocław
http://www.roadamerican.pl/
http://www.facebook.com/roadamerican

3 komentarze