Wrocławski Bazar Smakoszy

bazar_01

Pierwsza edy­cja Wrocławskiego Bazaru Smakoszy już za nami. W sobot­ni pora­nek uda­li­śmy się całą eki­pą do Browaru Mieszczańskiego z nadzie­ją zaku­pie­nia świe­żych pysz­no­ści. Wyszliśmy obła­do­wa­ni tor­ba­mi jak wiel­błą­dy. Nasze wra­że­nia są bar­dzo pozy­tyw­ne. Choć wystaw­ców było nie­wie­lu, to każ­dy z nas zna­lazł na baza­rze coś dla sie­bie.
Stoisko z zio­ła­mi z ECOherbs ofe­ro­wa­ło wie­le eko­lo­gicz­nie cer­ty­fi­ko­wa­nych ziół w donicz­kach, któ­re podob­no, w prze­ci­wień­stwie do tych skle­po­wych, nie więd­ną po kil­ku dniach :)

bazar_02

bazar_03

Chłopaki z Czajowni czę­sto­wa­li pysz­ną her­ba­tą.

bazar_04

Miłośnicy kawy też mogli zna­leźć coś dla sie­bie.

bazar_05

bazar_06

Na jed­nym ze sto­isk uśmie­cha­ły się do nas ape­tycz­nie wyglą­da­ją­ce słod­ko­ści.

bazar_10

Na sto­isku Asperfield zaopa­trzy­li­śmy się w kil­ka sło­icz­ków pol­skich szpa­ra­gów.

bazar_14

bazar_15

Spiżarnia Miodowa ofe­ro­wa­ła róż­ne odmia­ny mio­du, oczy­wi­ście spró­bo­wa­li­śmy!

bazar_12

Przetwory z Runoland tez wylą­do­wa­ły w naszej tor­bie.

bazar_11

KOI Sklep Rybny kusił świe­żą ryb­ką.

bazar_07

W pie­kar­ni Weget spró­bo­wa­li­śmy świe­że­go chle­ba ze smal­cem i cia­ste­czek.

bazar_20

bazar_21

Stoisko z wędli­na­mi cie­szy­ło się naj­więk­szym powo­dze­niem. Wrocławianom naj­wy­raź­niej bra­ku­je tego typu pro­duk­tów.

bazar_16

bazar_27

Nie mogli­śmy się oprzeć sma­żo­nym serom FAN – AGRI i zabra­li­śmy do domu ten z cebul­ką.

bazar_26

Sery Łomnica sku­si­ły nas jogur­tem z kozie­go mle­ka i serem Buncek.

bazar_13

Z tema­tów oko­ło kuli­nar­nych pięk­ne przed­mio­ty z drew­na ofe­ro­wał Projekt Drewno.

bazar_25

Można też było zaopa­trzyć się w zdro­we napo­je mio­do­we +ho, jak rów­nież wie­le innych natu­ral­nych sma­ków.

bazar_08

bazar_09

MicroFood kusił suszo­ny­mi owo­ca­mi Puffins i nie mogli­smy sobie odmó­wic egzo­tycz­nej mie­chun­ki :)

bazar_18

bazar_19

Fani lokal­ne­go piwa mogli prze­bie­rać w ofer­cie Browaru Edi.

bazar_24

Pan Smakosz naj­sze­rzej uśmiech­nął się na widok sto­iska Olejarni i pręd­ko zaku­pił olej lnia­ny.

bazar_22

bazar_23

Świnki Trzy ofe­ro­wa­ły mię­dzy inny­mi eko­lo­gicz­ne tor­by.

bazar_28

Następny Wrocławski Bazar Smakoszy odbę­dzie się 27 lip­ca w tym samym miej­scu. Mamy nadzie­ję, że w trak­cie kolej­nej edy­cji orga­ni­za­to­rom uda się wygo­spo­da­ro­wać tro­chę wię­cej prze­strze­ni i zapro­sić kolej­nych wystaw­ców, bo zde­cy­do­wa­nie bra­ko­wa­ło nam świe­że­go mię­ska, więk­szej ilo­ści przy­praw, sto­isk ofe­ru­ją­cych coś do zje­dze­nia na miej­scu i przede wszyst­kim świe­żych warzyw i owo­ców!
Do nega­tyw­nych aspek­tów musi­my zali­czyć prze­raź­li­wie żół­te oświe­tle­nie hali, któ­re spra­wia­ło, że wie­le pro­duk­tów wyglą­da­ło nie­ape­tycz­nie. Koniecznie trze­ba coś z tym zro­bić. Kibicujemy gorą­co orga­ni­za­to­rom, bo Wrocław potrze­bu­je jak naj­wię­cej takich miejsc.

Wrocławski Bazar Smakoszy
Browar Mieszczański
ul. Hubska 44, Wrocław
13 lip­ca godz. 8-16
27 lip­ca godz. 8-16
10 sierp­nia godz. 8-16
24 sierp­nia godz. 8-16
http://www.facebook.com/WroclawskiBazarSmakoszy

Nikt jeszcze nie skomentował, ale możesz być pierwszy.