Studio Kulinarne – Piotr Kucharski

29lip
2013

Studio Kulinarne – Piotr Kucharski

Studio_1

Przy oka­zji poby­tu na Wrocławskim Bazarze Smakoszy zaszli­śmy do miesz­czą­ce­go się tak­że w Browarze Mieszczańskim Studia Kulinarnego Piotra Kucharskiego, w któ­rym aku­rat odby­wał się pokaz kuli­nar­ny. Dwaj kucha­rze – Piotr Kucharski i Tobiasz Herman poka­zy­wa­li jak szyb­ko przy­go­to­wać danie z dora­dy, kre­we­tek, kurek i pomi­do­rów. Przy oka­zji Tobiasz Herman uczył zebra­nych pro­fe­sjo­nal­nie file­to­wać rybę. Na poka­zie zebra­ła się cał­kiem spo­ra gru­pa – wszy­scy z zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­li i obser­wo­wa­li jak z kil­ku pro­duk­tów powsta­je nie­sa­mo­wi­te danie. Na koniec poka­zu każ­dy mógł spró­bo­wać goto­wej potra­wy, któ­ra była prze­pysz­na. Pokaz ten miał zachę­cić uczest­ni­ków do wzię­cia udzia­łu w cyklicz­nych warsz­ta­tach kuli­nar­nych orga­ni­zo­wa­nych przez Studio Kulinarne Piotra Kucharskiego. My oso­bi­ście poczu­li­śmy się zachę­ce­ni, bo warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne są w zabaw­ny i inte­re­su­ją­cy spo­sób, dzię­ki uro­ko­wi oso­bi­ste­mu pro­wa­dzą­cych i ich roz­le­głej wie­dzy kulinarnej :)
Zapraszamy do obej­rze­nia poniż­szej foto­re­la­cji, gdyż te zdję­cia mówią wię­cej niż tysiąc słów.

Studio_02

Studio_03

Studio_04

Studio_05

Studio_06

Studio_07

Studio_08

Studio_09

Studio_10

Studio_11

Studio_12

Studio_13

Studio_14

Studio_15

Studio_16

Studio_17

Studio_18

Studio_19

Studio_20

Studio_21

Studio_22

Studio_23

Studio_24

Studio_25

Wszelkie infor­ma­cje na temat warsz­ta­tów moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej Piotra Kucharskiego.

Studio Kulinarne Piotr Kucharski
Browar Mieszczański
ul. Hubska 44-48, Wrocław
http://piotrkucharski.com/
http://www.facebook.com/Studio.Kulinarne.Piotr.Kucharski

1 Comments: